Wyniki


Celem projektu BioEcon jest rozwój i pełne wykorzystanie potencjału badawczego IUNG-PIB dla zmieniających się potrzeb krajowych zgodnie z nowymi trendami zawartymi w globalnych strategiach poprzez stworzenie nowego interdyscyplinarnego i międzynarodowego zespołu badawczego w ramach nowo powstałego Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych. Wiedza, doświadczenie, wypracowane narzędzia, programy badań jak również wielopłaszczyznowa współpraca z pozostałymi zakładami Instytutu pozwolą na stworzenie zespołu, który będzie prowadził badania i wspierał rozwój regionalny zgodnie z zasadami biogospodarki

Szczegółowe cele projektu

1.    Poprawa organizacji i zarządzania badaniami naukowymi, włączając w to administracyjno-polityczne zmiany strukturalne.
2.    Aktualizacja strategii badań i innowacji w pełnej zgodności z Polską Strategią Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) i wdrożenie nowego podejścia do interdyscyplinarnych wyników badań, mających na celu promocję i rozwój biogospodarki.
3.    Współpraca z decydentami i zainteresowanymi stronami w celu wsparcia regionu poprzez transfer wiedzy i zaangażowanie podmiotów gospodarczych w strategiczny rozwój regionu.
4.    Zwiększenie doskonałości badań w dziedzinie biogospodarki i analiz systemowych poprzez wzmocnienie potencjału ludzkiego, wdrażaniu programów szkoleniowych i współpracę z wzorowymi ośrodkami badawczymi z zagranicy.
5.    Koncentracja zasobów i zwiększanie udziału w międzynarodowych, interdyscyplinarnych i międzysektorowych projektach badawczo-rozwojowych za pośrednictwem funduszy znajdujących się w programie HORYZONT2020 i innych programach finansowanych przez UE.
6.    Szerokie upowszechnianie i promocja biogospodarki oraz wykorzystanie potencjału regionu.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej projektu:

http://biogospodarka.iung.pl/bioecon/

W tym numerze biuletynu projektu BioEcon chcielibyśmy przedstawić przegląd projektu.


WP.1 Zatrudnienie ERA Chair

- Rekrutacja doświadczonego naukowca na stanowisko  ERA Chair, w celu wsparcia realizacji interdyscyplinarnej strategii IUNG oraz projektu.
- Stworzenie nowego interdyscyplinarny zakładu.
- Opracowanie Strategii Zatrudniania i rozwoju dla naukowców zapewniającej identyfikowalność instytucjom i organizacjom, które tworzą i stymulują korzystne warunki pracy dla naukowców.

WP 2. Zatrudnienie grupy badawczej

Rekrutacja trzech naukowców oraz brokera innowacji

WP 3. Rozwój nowej interdyscyplinarnej strategii

Opracowanie nowej interdyscyplinarnej strategii i planu
na badania i innowacje prowadzące do rozwoju biogospodarki w Polsce.

WP 4. Wsparcie regionalnej mobilizacji i rozwój regionalnego klastra Biogospodarki

Prowadzenie konstruktywnego dialogu na skalę regionalną pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami.  Interesariusze , ich potrzeby i synergie zostaną przeanalizowane i poprowadzą na ścieżkę współpracy w kierunku biogospodarki. Zostanie to osiągnięte między innymi poprzez organizację okrągłych stołów i warsztatów.

WP 5. Współpraca na rzecz doskonałości

Zwiększenie doskonałości naukowej badaczy IUNG oraz  poprawa procedur zarządzania innowacjami. Szkolenia dla pracowników naukowych IUNG zostaną przeprowadzone przez zespół ERA Chair. Zostaną zorganizowane liczne warsztaty, letnie szkoły czy konferencji.

WP 6. Rozszerzenie uczestnictwa w projektach oraz pozyskiwania  zasobów finansowych

Poszerzy uczestnictwo IUNG w projektach krajowych i międzynarodowych w celu rozwijania współpracy z partnerami badawczymi.

WP 7. Upowszechnianie

Zwiększenia widoczności i rozpowszechniania rezultatów projektu oraz biogospodarki jako całości oraz zapewnienie trwałości rezultatów w dłuższej perspektywie. Opracowanie Platformy, która będzie gromadzić wiedzę zdobytą na poziomie krajowym, jak również umożliwi bezpośredni dialog z interesariuszami.

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony. Pliki cookies wykorzystywane są w celu prawidłowego działania strony.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 
Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy , dane kontaktowe inspektora danych: jgrzegorska@iung.pulawy.pl(dalej: My, IUNG-PIB).

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, wyrażoną przez Ciebie zgodą będą przetwarzane w następujących celach:
  • realizacji usług związanych z uczestnictwem w konferencji lub innych spotkań oraz forum dyskusyjnym
  • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. IUNG-PIB przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a), b), c) lub f) RODO w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:
  • umożliwienia nam weryfikacji, że zarejestrowałeś się na konferencję lub spotkanie organizowane przez IUNG-PIB lub forum dyskusyjne;
  • umożliwienia nam rozsyłania informacji na temat naszej działalności i organizowanych spotkaniach;
  • umożliwienia nam rozsyłania zaproszeń na organizowane spotkania;
  • umożliwienia nam rozsyłania newsletter o spotkaniach;
  • umożliwienia nam poinformowania Cię o możliwości współpracy;
  • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych.
Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania,  przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanialub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych w tym samym celu.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, zgodnie z wymogami RODO.
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 
ZGADZAM_SIE